دیتابیس با موفقیت ایجاد شد یا قبلا وجود داشت.جدول با موفقیت ایجاد شد یا قبلا وجود داشت.خطا در اضافه کردن ستون: Duplicate column name 'new_column_name'